Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại phường An Hòa Qúy I năm 2024
Ngày cập nhật 29/03/2024

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại phường An Hòa

Qúy I năm 2024

 

Thực hiện Công văn số 172/PNV-CCHC ngày 04/3/2024 của Phòng Nội vụ thành phố Huế về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính. UBND phường An Hoà báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại phường An Hoà Quý I năm 2024, như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

- Đánh giá về các hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo đơn vị, địa phương đối với công tác cải cách hành chính (CCHC):

Đảng ủy, UBND phường An Hòa thường xuyên quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan phường An Hòa, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính đảm bảo hiệu quả, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại phường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính tại cơ quan.

Trong Hội nghị tổng kết công tác Đảng - Chính quyền - Mặt trận và các đoàn thể phường vào ngày 12/01/2024, phường An Hòa đã lồng ghép tổng kết công tác CCHC năm 2023. Tại Hội nghị này, UBND phường đã triển khai Chương trình công tác năm 2024 và phát động Ký kết giao ước thi đua năm 2024, đồng thời lồng ghép triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2024 và quán triệt một số văn bản liên quan.

Căn cứ văn bản chỉ đạo của các cấp, UBND phường đã ban hành các Quyết định, văn bản nhằm chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC tại địa phương, gồm:

+ Công văn số 01/UBND-CCHC ngày 02/01/2024 về thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

+ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2024 về Tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường năm 2024.

+ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 06/01/2024 về triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn phường An Hòa năm 2024.

+ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của phường An Hòa.

+ Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 15/01/2024 về Phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn phường An Hòa năm 2024.

+ Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 17/01/2024 về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024.

+ Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 17/01/2024 về Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND phường An Hòa năm 2024.

+ Công văn số 13/UBND-KSTT ngày 18/01/2024 về việc kiểm tra, rà soát khắc phục các hồ sơ được tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công quốc gia quá hạn đang xử lý.

+ Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 01/3/2024 về Nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2024.

+ Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 05/3/2024 về triển khai chuyển đổi số của phường An Hòa năm 2024.

- Đánh giá, cập nhật tiến độ thực hiện Kế hoạch CCHC năm.

Qúy I năm 2024, UBND phường đã triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC theo đúng kế hoạch đề ra.

- Đánh giá về công tác kiểm tra CCHC:

Lãnh đạo UBND phường thường xuyên kiểm tra, theo dõi giám sát hoạt động của các thành viên Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo thực hiện đúng theo quy trình giải quyết công việc liên quan của tổ chức và công dân, không để xảy ra tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

Vì vậy, trong Qúy I/2024 tại cơ quan chưa có trường hợp bị xử lý do vi phạm quy chế, kỷ luật của đơn vị liên quan đến tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Về công tác thông tin, tuyên truyền CCHC: Thông qua các hội nghị, thông qua đài truyền thanh phường, UBND phường lồng ghép tuyên truyền về CCHC.

- Tổng hợp, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được UBND Thành phố giao:

Trong Qúy I/2024, UBND phường An Hòa đã nhận được 03 ý kiến chỉ đạo của Thành phố. Kết quả: đã thực hiện quá hạn 02 ý kiến chỉ đạo và 01 ý kiến đang thực hiện trong hạn.

- Đối với giải quyết các phản ánh hiện trường:

UBND phường đã chỉ đạo các công chức chuyên môn và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, giải quyết các ý kiến phản ánh của người dân thông qua Hệ thống thông tin Dịch vụ đô thị thông minh, kết quả trong Quý 1 năm 2024 đã tổ chức giải quyết và xử lý 02/02 ý kiến phản ánh, trong đó giải quyết đúng hạn: 02/02 ý kiến, đạt tỷ lệ 100%; giải quyết trễ hạn 0/02 ý kiến và 01 ý kiến đang giải quyết đúng hạn.

- Đánh giá về những mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC được thí điểm, nhân rộng và triển khai có hiệu quả tại đơn vị, địa phương: Không có.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

- Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Hội đồng nhân dân và UBND phường quý 1 không có ban hành;

- Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật: Đã tiếp nhận từ cơ quan THAHS thành phố 01 hồ sơ thi hành án treo; đã bàn giao Công an phường tham mưu theo dõi.

- Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: đã tiếp nhận và phát 180 bản tin pháp luật (60 bản tin/tháng) cho Trưởng các đoàn thể, bộ phận văn hóa thông tin, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng và Trưởng Ban CTMT các tổ dân phố trên địa bàn phường.

- Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: không có.

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

2.1. Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC:

Hiện nay các công chức chuyên môn phường đang tiến hành rà soát, đánh giá thủ tục hành chính để báo cáo Thành phố theo quy định.

2.2. Tổng hợp, cập nhật số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương: Theo quy định của UBND Tỉnh thì cấp xã có 130 thủ tục hành chính trong đó có 41 TTHC ở mức độ 2, 25 TTHC ở mức độ 3 và 64 TTHC ở mức độ 4, phường cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công ở mức độ 3, mức độ 4; phối hợp với Đoàn phường hỗ trợ, hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tuy nhiên đến nay hầu hết các thủ tục hành chính tại phường được thực hiện chủ yếu ở mức độ 2.

2.3. Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC:

- Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa phường

Về Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng được trang bị cơ bản đảm bảo nhu cầu sử dụng và thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

Về nhân sự: Hiện nay phường đang có 20 cán bộ, công chức biên chế (thiếu 01 công chức Địa chính - Xây dựng phường), vì vậy một số hoạt động, nhiệm vụ của UBND phường gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với lĩnh vực Địa chính – Xây dựng và Quản lý đô thị.

Dự sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Chủ tịch UBND phường, các ban ngành, đơn vị và các hội đoàn thể phường thực hiện tốt công tác phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đạt tiến độ, yêu cầu đề ra.

Lãnh đạo phường luôn quan tâm, đảm bảo thực hiện đúng chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức và người lao động theo đúng quy định.

- Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC:

Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 06/3/2024, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường đã tiếp nhận 411 hồ sơ, thủ tục hành chính. Trong đó tiếp nhận 377 hồ sơ, TTHC ở mức độ 2 và 34 hồ sơ TTHC ở mức độ 3 (đã thực hiện số hóa 377 hồ sơ, TTHC, đạt tỷ lệ 100%) .

- Tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ:

Trong Qúy I năm 2024, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường đã tiếp nhận, giải quyết 394 hồ sơ (gồm có 108 hồ sơ giải quyết phải ghi giấy hẹn và 286 hồ sơ giải quyết trong ngày) (Có biểu mẫu đính kèm). Cụ thể:

+ Số hồ sơ tiếp nhận: 394 hồ sơ. Trong đó:

Hồ sơ tiếp nhận theo cơ chế một cửa: 329 hồ sơ.

Hồ sơ tiếp nhận theo cơ chế một cửa liên thông: 65 hồ sơ (trong đó: lĩnh vực đất đai: 04 hồ sơ; lĩnh vực bảo trợ xã hội: 32 hồ sơ, lĩnh vực Người có công: 01 hồ sơ và lĩnh vực hộ tịch: 28 hồ sơ).

+ Số hồ sơ đã giải quyết: 386 hồ sơ. Trong đó:

Hồ sơ đã giải quyết theo cơ chế một cửa: 322 hồ sơ.

Hồ sơ đã giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông: 64 hồ sơ.

+ Số hồ sơ hoàn trả trước hạn và đúng hạn: 386/386 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó:

Hồ sơ đã hoàn trả đúng hạn theo cơ chế một cửa: 322/322 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%.

Hồ sơ đã hoàn trả đúng hạn theo cơ chế một cửa liên thông: 64/64 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%.

+ Số hồ sơ hoàn trả trễ hạn: 0 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Hồ sơ đang giải quyết: 08 hồ sơ. Trong đó:

Hồ sơ đang giải quyết theo cơ chế một cửa: 0 hồ sơ.

Hồ sơ đang giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông: 08 hồ sơ (lĩnh vực bảo trợ xã hội và đất đai). Trong đó có 01/08 hồ sơ đang giải quyết quá hạn thuộc lĩnh vực đất đai.

- Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC:

Trong Qúy 1/2024, UBND phường, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường không nhận được ý kiến phản ánh nào của người dân liên quan đến quy định TTHC.

- Kết quả Khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường.

Trong Qúy 1/2024, tại phường đã tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân và tổ chức, tổng cộng 110 phiếu (đối với các công chức Tư pháp - Hộ tịch và công chức Văn hóa - Xã hội - là những công chức phụ trách các lĩnh vực phát sinh hồ sơ, TTHC của tổ chức, cá nhân), kết quả:

- Lĩnh vực Hộ tịch: 15 phiếu, có 15/15 phiếu thể hiện sự hài lòng và rất hài lòng.

- Lĩnh vực Chứng thực: 72 phiếu, có 72/72 phiếu thể hiện sự hài lòng và rất hài lòng.

- Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: 23 phiếu, có 23/23 phiếu đều thể hiện sự hài lòng và rất hài lòng.

- Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC:

Nhìn chung, trong Qúy 1/2024 tình hình tổ chức tiếp nhận, giải quyết và hoàn trả kết quả thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân được các công chức chuyên môn phường thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ hoàn trả trễ hạn vẫn còn, chiếm tỷ lệ 0,26%.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức.

       Hiện nay, cơ quan có 11 cán bộ chuyên trách, 09 công chức trong biên chế, gồm:

+ Đối với cán bộ chuyên trách: 01 Bí thư Đảng uỷ, 01 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, 01 Phó Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch UBND, 01 Phó chủ tịch HĐND, 02 Phó chủ tịch UBND, 01 CT.UBMTTQVN, 01 Chủ tịch Hội Nông dân, 01 Chủ tịch Hội LHPN, 01 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và 01 Bí thư Đoàn phường.

+ Đối với công chức phường: 02 công chức Văn phòng - Thống kê, 01 công chức Địa chính - Xây dựng, 02 công chức Tư pháp - Hộ tịch, 02 công chức Văn hoá -Xã hội, 01 công chức Chỉ huy trưởng Quân sự và 01 công chức Tài chính - Kế toán.

Hiện nay, phường An Hòa còn thiếu 01 công chức Địa chính - Xây dựng phường. Vì vậy, mặc dù việc sắp xếp, phân công công tác đối với đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản đảm bảo thực hiện tốt, tuy nhiên trong công tác quản lý đô thị - xây dựng gặp nhiều khó khăn. Kiến nghị Thành phố quan tâm bố trí công chức Địa chính - Xây dựng phường để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phương.

- Đánh giá kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền ở địa phương.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND phường được quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, UBND phường đã điều hành và thực hiện mọi nhiệm vụ hoạt động tại địa phương bằng những nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đồng thời dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ và sự giám sát của HĐND Phường.

Hoạt động theo cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền thực hiện, cấp dưới phục tùng cấp trên, vì vậy sự phân cấp quản lý thực hiện nhiệm vụ tại địa phương được cụ thể hóa bằng quy chế hoạt động, nội quy làm việc của cơ quan. Trong đó, phân công cụ thể cho từng thành viên và các bộ phận chuyên môn của UBND phường. Các thành viên UBND phường, công chức chuyên môn phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực mình quản lý, phụ trách.

       Bộ máy cán bộ, công chức UBND phường được trẻ hoá, cơ bản có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực phụ trách. Quan tâm chú trọng đến công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc trong tình hình mới.

       4. Cải cách chế độ công vụ

- Kết quả xây dựng, ban hành các quy định về vị trí việc làm của công chức, viên chức.

Cán bộ, công chức phường được bố trí và thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định về chức năng nhiệm vụ, ví trí việc làm phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ.

Để đảm bảo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định, UBND phường đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 về điều chỉnh Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân phường An Hòa, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 về Điều chỉnh phân công nhiệm vụ giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch các Ủy viên UBND phường An Hòa, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

các công chức chuyên môn và một số chức danh khác; Trưởng các đơn vị thuộc phường, Tổ trưởng các Tổ dân phố và quán triệt trong cán bộ, công chức phường và các đơn vị, cá nhân có liên quan để tổ chức thực hiện.

- Kết quả thực hiện bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức:

Đảng ủy phường tiến hành tổ chức thực hiện các quy trình về công tác cán bộ đảm bảo đúng quy định.

- Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị, địa phương.

Cán bộ, công chức phường chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính.

- Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

UBND phường luôn tạo điều kiện cho cán bộ, công chức phường tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do các cấp tổ chức.

5. Cải cách tài chính công

- Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách tại địa phương.

+ Tiến độ, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước theo Kế hoạch được Chính phủ giao: Tốt.

+ Kết quả thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: Tốt.

+ Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách: Không.

- Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công: Tốt.

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

- Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Theo quy định của UBND Tỉnh thì cấp xã có 130 thủ tục hành chính trong đó có 41 TTHC ở mức độ 2, 25 TTHC ở mức độ 3 và 64 TTHC ở mức độ 4, phường cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công ở mức độ 3, mức độ 4; phối hợp với Đoàn phường hỗ trợ, hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tuy nhiên đến nay hầu hết các thủ tục hành chính tại phường được thực hiện chủ yếu ở mức độ 2.

- Việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại UBND phường:

UBND phường đã ban hành và triển khai thực hiện các Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 về việc công bố và ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng áp dụng tại UBND phường An Hoà năm 2024; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 16/01/2024 về Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND phường An Hòa năm 2024.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt tích cực

Việc thực hiện cải cách hành chính của phường An Hòa trong thời gian qua đã đạt được một số chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, đặc biệt trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan được đảm bảo; giúp Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân phường quản lý, điều hành các công việc chuyên môn, nghiệp vụ được thuận lợi, sâu sát hơn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương.

Các bộ phận chuyên môn có điều kiện chủ động giải quyết công việc, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền một cách kịp thời, nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ  chức, công dân khi đến cơ quan công quyền yêu cầu giải quyết công việc có liên quan.

Kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy UBND phường, việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo tiến bộ đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của phường, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn, xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

- Tồn tại, hạn chế:

+ Tỷ lệ hồ sơ, TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết ở mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia còn thấp, mặc dù phường đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn giúp đỡ người dân tạo lập tài khoản và sử dụng dịch vụ công theo quy định.

+ Phần mềm SSO thường xuyên bị lỗi, ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và xử lý các hồ sơ trên cổng Dịch vụ công của Tỉnh.

- Nguyên nhân:

+ Phần mềm SSO thời gian qua thường xuyên bị lỗi nên việc xử lý trên phần mềm SSO của các công chức chuyên môn thường xuyên gặp trở ngại, ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức.

       IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THỜI GIAN ĐẾN

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2024 của UBND thành phố Huế về Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của thành phố Huế với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số; Nghị quyết số 69-NQ/ĐU ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ phường An Hòa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2024; Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của HĐND phường An Hòa khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của UBND phường An Hòa về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của phường An Hòa và Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2024 của UBND phường An Hòa về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024.

- Lập Kế hoạch tự kiểm tra tình hình thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết phường; đánh giá nội bộ việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường An Hòa năm 2024. 

- Thường xuyên tuyên truyền trong toàn thể cán bộ đảng viên, cốt cán, nhân dân trên địa bàn phường thông qua các hội nghị cốt cán, các buổi họp dân và trên hệ thống phát thanh của phường và Trang Thông tin điện tử phường về công tác cải cách thủ tục hành chính.

- Thường xuyên bố trí phòng tiếp dân hàng tuần, phân công cán bộ phụ trách trực tiếp để tiếp dân, đảm bảo tiếp nhận, giải quyết và hoàn trả các hồ sơ hành chính cho các tổ chức và cá nhân theo đúng thẩm quyền và đúng thời gian quy định, tránh gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

        - Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; Không ngừng đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tiếp dân của cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường.

       - Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại UBND phường, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường.

        Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện và kết quả công tác cải cách hành chính tại cơ quan Qúy I năm 2024 của UBND phường An Hòa./.

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 783.679
Truy cập hiện tại 49