Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN TỪ 2021 ĐẾN NĂM 2030
Ngày cập nhật 26/04/2022
 
 

Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Theo đó mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 là tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân; trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ trong việc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì nhân dân trong giai đoạn 2021-2030. Trong đó tập trung vào các nội dung như: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; cải cách tài chính công; cải cách chế độ công vụ; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 622.550
Truy cập hiện tại 67